Διαδικασία απονομής Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Για να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις απέναντι στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και να συμμετάσχει ο/η φοιτητής/τρια στην απονομή και λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται η εξής διαδικασία:

--- να παρουσιαστεί η διπλωματική ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και να βαθμολογηθεί - θα χρειαστεί εδώ ένα έντυπο εις τριπλούν για τη βαθμολογία που θα το λάβετε από τη γραμματεία ΠΡΟΜΕΣΙΠ

--- να προσκομιστεί το έντυπο με τη βαθμολογία της διπλωματικής υπογεγραμμένο από την τριμελή επιτροπή, εις τριπλούν, στη γραμματεία του ΠΡΟΜΕΣΙΠ

--- να προσκομίσετε 1 αντίτυπο και 1 cd της διπλωματικής σας εργασίας στη γραμματεία ΠΡΟΜΕΣΙΠ - στο cd να περιέχεται και λίστα δημοσιεύσεων στα πλαίσια του μεταπτυχιακού

--- να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ για τη βιβλιοθήκη

http://www.lib.auth.gr/el/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE...

στο έντυπο που θα συμπληρώσετε για τη βιβλιοθήκη θα χρειαστείτε υπογραφή και σφραγίδα από τη Γραμματεία Ιατρικής

--- να προσκομίσετε βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη της Ιατρικής ότι δεν οφείλετε στη βιβλιοθήκη βιβλία, εργασίες ή διατριβές που τυχόν έχετε δανειστεί από τη βιβλιοθήκη. Πληροφορίες Δέσποινα Μανωλοπούλου (dm@med.auth.gr), Επιστημονικό Αναγνωστήριο, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιατρικής, η οποία φιλοξενείται για τα επόμενα χρόνια στην κεντρική Βιβλιοθήκη

--- με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, να προσκομίσετε τη βεβαίωση υποβολής της διπλωματικής που πήρατε από τη βιβλιοθήκη στη γραμματεία ΠΡΟΜΕΣΙΠ

--- για να πάρετε αντίγραφο πτυχίου, να πληρώσετε στην τράπεζα Πειραιώς το σχετικό παράβολο (13€) για αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος, στο λογαριασμό 5272-041780-361 και να προσκομίσετε την απόδειξη του παραβόλου

--- εάν επιθυμείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, να πληρώσετε στην τράπεζα Πειραιώς το σχετικό παράβολο (6€) για το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακού διπλώματος, στο λογαριασμό 5272-041780-361 και να προσκομίσετε την απόδειξη του παραβόλου

--- να κάνετε αίτηση για αντίγραφο πτυχίου, στη γραμματεία του ΠΡΟΜΕΣΙΠ

--- να κάνετε αίτηση για πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στη γραμματεία του ΠΡΟΜΕΣΙΠ

---Όσοι έχετε ακαδημαϊκή ταυτότητα (φοιτητικό πάσο) και Βιβλιάριο Υγείας Α.Π.Θ. πρέπει να παραδώσετε και το πάσο και το Βιβλιάριο Υγείας Α.Π.Θ. στη γραμματεία του ΠΡΟΜΕΣΙΠ