Διπλωματικές 2018-19

Εκπαίδευση δικτύου βαθιάς μάθησης για την ταξινόμηση καρδιογραφήματος

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ
----------------------------------------------------------------------------------------

Προσομοίωση της διάδοσης των φωτοακουστικών κυμάτων στον εγκέφαλο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Σύστημα διάχυτης υπολογιστικής για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας μέσω της εξόρυξης δεδομένων ψυχο-σωματικής συμπεριφοράς και ψηλαφητών επιβραβεύσεων

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Ανάλυση πολυκαναλικών δεδομένων ασθενών και ηλικιωμένων ατόμων με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και στατιστικής

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης Ματιού για Έξυπνες Φορητές Συσκευές με στόχο τη Μέτρηση της Οπτικής Προσοχής

ΜΑΡΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Μέθοδοι Ανάλυσης Βιοσημάτων και Μοντελοποίησης για την Διερεύνηση της Επίδρασης Μεταλλοϊόντων στο Σύνθετο Δυναμικό Δράσης Νευρικού Ιστού

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ
----------------------------------------------------------------------------------------
Ανάπτυξη εργαλείου πρόβλεψης θέσεων μεθυλίωσης από δεδομένα αλληλούχισης επόμενης γενιάς και μικροσυστοιχίες

ΜΑΛΟΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ