Επιτυχόντες

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος.