ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΣΙΠ 2017

Μεθοδολογίες γράφων για τη διερεύνηση της ποικιλότητας σε ανοσογενετικά δεδομένα αλληλούχισης νέας γενιάς

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ (επιβλέπων)
=================================================

Αυτόματη κατάτμηση της περιοχής του ιππόκαμπου από μαγνητικές τομογραφίες με χρήση Convolution Neural Networks (CNNs)

ΔΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (επιβλέπων)
==================================================
Τεχνικές βαθιάς μάθησης για εξαγωγή και οπτικοποίηση ανοσογενετικών χαρακτηριστικών σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία

ΔΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (επιβλέπων)
==================================================
Πλατφόρμα υπηρεσιών ανάλυσης αδόμητων δεδομένων

ΚΟΥΤΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (επιβλέπων)
==================================================
Δημιουργία ενοποιημένου κλινικο-βιολογικού προφίλ ασθενών: αξιοποιώντας τα δεδομένα αλληλούχισης νέας γενιάς

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ (επιβλέπων)
==================================================
Δημιουργία εξειδικευμένης, ψηφιακής ιατρικής βάσης δεδομένων και της συνοδής διεπαφής για την καταγραφή και την μελέτη υπερηχογραφικών μελετών έσω καρωτίδων (carotid ultrasound) και διακρανιακών υπερήχων (Transcranial Doppler)

ΤΕΓΟΣ ΘΩΜΑΣ (επιβλέπων)
==================================================
Εκτίμηση απόδοσης του πρωτοκόλλου IEEE 802.15.4 CSMA/CA σε λειτουργικό σύστημα Contiki (Performance evaluation of IEEE 802.15.4 CSMA/CA protocol on Contiki OS)

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (επιβλέπων)
==================================================
Σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης και εξαγωγής χαρακτηριστικών σταδίου ύπνου προς την αυτόματη σταδιοποίηση δεδομένων ύπνου

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (επιβλέπων)
==================================================
Μελέτη ποιότητας ύπνου με συσχέτιση χαρακτηριστικών κεντρικού και αυτόνομου νευρικού συστήματος

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (επιβλέπων)