Προϋποθέσεις

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Ιατρικών Τμημάτων και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι ομοταγών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων

Η επιλογή γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, απαρτιζόμενη από μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Δ.Π.Μ.Σ, με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του ν. 4485/2017, ως εξής:
i. H γνώση της αγγλικής.
ii. Ο βαθμός πτυχίου.
iii. Η βαθμολογία 5 προπτυχιακών μαθημάτων συγγενών προς το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
iv. O βαθμός που προκύπτει από συνέντευξη του υποψηφίου.
ν. Η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα.

Τα κριτήρια αυτά μοριοποιούνται και συνυπολογίζονται με αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, για την ανάδειξη της τελικής βαθμολογίας του υποψηφίου ως ακολούθως:
i. Γνώση Αγγλικής ΜΔx2 = Κ1 όπου ΜΔ = Μόρια Διπλώματος Επίπεδο Β2/Β2 οκτώ (8) μόρια, Γ1/C1 εννέα (9) μόρια, Γ2C2, μητρική γλώσσα ή απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο δέκα (10) μόρια, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή δύο (2), με ανώτατο
όριο τα είκοσι (20) μόρια.
ii. Βαθμός πτυχίου ΒΠx2 = Κ2 όπου ΒΠ = Βαθμός Πτυχίου Γενικός βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή δύο (2), με ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια.
iii. Προπτυχιακά ΜΟΠ x 1 = Κ3 όπου ΜΟΠ = Μέσος όρος Προπτυχιακών
Ο μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή ένα (1), με ανώτατο όριο τα δέκα (10) μόρια.
iv. Συνέντευξη ΒΣ x 4,5 = Κ4 όπου ΒΣ = Βαθμός Συνέντευξης.
Η προφορική συνέντευξη βαθμολογείται από μία (1) έως δέκα (10) μονάδες. Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή (4,5), με ανώτατο όριο τα σαράντα πέντε (45) μόρια.
ν. Ερευνητική δραστηριότητα ΒΕΔx0,5 = Κ5 όπου ΒΕΔ = Βαθμός αξιολόγησης Ερευν. Δραστηριότητας. Συγγραφέας σε άρθρο διεθνούς περιοδικού έντυπου ή ηλεκτρονικού (peer reviewed Journal), Συγγραφέας σε άρθρο εθνικά αναγνωρισμένου ελληνικού περιοδικού έντυπου ή ηλεκτρονικού (peer reviewed Journal), Συγγραφέας σε ανακοίνωση ελληνικού ή διεθνούς συνεδρίου ή εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα. Ο βαθμός της ερευνητικής δραστηριότητας βαθμολογείται από μία (1) έως δέκα (10) μονάδες και πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή (0,5), με ανώτατο όριο τα πέντε (5) μόρια.
Το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος προκύπτει από το άθροισμα Κ1+Κ2+Κ3+Κ4+Κ5 και είναι κατ' ανώτατο όριο εκατό (100) μόρια.
Η προφορική συνέντευξη, διεξάγεται στο ΑΠΘ από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, συγκροτούμενη με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος.