Διπλωματικές 2014-15

Ανάπτυξη, διαχείριση και πρωτόκολλα  κλινικής επεξεργασίας μίας βάσης θωρακικών ήχων για την εκτίμηση της λειτουργίας του καρδιοαναπνευστικού συστήματος σε περιβάλλον συστήματος ολοκληρωμένης υγείας.

ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
------------------------------------------------------------------------------------
Αυτόματη απομόνωση των κοιλίων της καρδιάς, από μαγνητικές τομογραφίες.

ΖΑΡΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
------------------------------------------------------------------------------------
Σημασιολογικό πλαίσιο και ενοποιημένη διαχείριση κλινικών και βιολογικών δεδομένων στη μεταφραστική έρευνα: εφαρμογή στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ)

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ
------------------------------------------------------------------------------------
Ανάλυση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος για την εξαγωγή συναισθηματικής πληροφορίας μέσω οσφρητικών διεγέρσεων χρησιμοποιώντας λειτουργική συνδεσιμότητα.

ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
------------------------------------------------------------------------------------
Διαδικτυακή ολοκλήρωση και διαχείριση πολυ-διάστατων διασυνδεδεμένων δεδομένων τρίτης ηλικίας.

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
------------------------------------------------------------------------------------
Ευφυή Υποσυστήματα Διεπαφής για Εφαρμογές Συμπεριφορικής Πληροφορικής σε Έξυπνα Φορητές Συσκευές.

ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
------------------------------------------------------------------------------------
Ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών παροχής ανοικτών, διασυνδεδεμένων και σημασιολογικά εμπλουτισμένων περιβαλλοντολογικών δεδομένων για εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας.

ΚΟΥΤΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
------------------------------------------------------------------------------------
Πολυμετρική Ανάλυση βιοδεδομένων ΜΕΘ με σκοπό τη βελτίωση της κλινικής έκβασης στην περίπτωση του υποβοηθούμενου μηχανικού αερισμού.

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ