Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνο για σοβαρούς λόγους με την έγκριση της Ε.Δ.Ε.

2. Τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσει κατά εξάμηνο κάθε φοιτητής καθορίζονται από το οικείο Πρόγραμμα Σπουδών.

3. Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών δύνανται να αναπροσαρμόζονται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. με έγκριση της Συγκλήτου ανάλογα με τις ανάγκες επικαιροποίησης του προγράμματος και τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις. Το πρόγραμμα δύναται να εκτελείται εν μέρει ή εν όλω στην Αγγλική γλώσσα. Η διάρκεια των μαθημάτων είναι μέχρι 13 εβδομάδες.

4. Τον Ιούνιο κάθε έτους η Ε.Δ.Ε. αναθέτει σε μέλη ΔΕΠ μέλη του συγκεκριμένου Δ.Π.Μ.Σ., τα μαθήματα εκείνα που θα διδάξουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

5. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από τέσσερα εξάμηνα. Τα μαθήματα, οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECTS και ώρες διδασκαλίας είναι τα εξής:

===============
Α’ Εξάμηνο
Μάθημα ECTS
Λειτουργική μορφολογία συστημάτων του οργανισμού 7,5
Συστημική Φυσιολογία 7,5
Μαθηματικές και προγραμματιστικές τεχνικές ανάλυσης ιατρικών δεδομένων 7,5
Σχεδίαση πληροφορικών ιατρικών συστημάτων 7,5
Σύνολο Α’ Εξαμήνου 30

Β’ Εξάμηνο
Μάθημα ECTS
Βιοϊατρικά δεδομένα και εφαρμογές – βιοπληροφορική 7,5
Επεξεργασία ιατρικών σημάτων 7,5
Επεξεργασία ιατρικής εικόνας 7,5
Δίκτυα και διαδίκτυα 7,5
Σύνολο Β’ Εξαμήνου 30

Γ’ Εξάμηνο
Μάθημα ECTS
Προσομοίωση Βιολογικών Συστημάτων 6
Τεχνολογία και πρότυπα ιατρικών συσκευών και δεδομένων 8
Ιατρικές βάσεις δεδομένων και ασφάλεια των ιατρικών δεδομένων 8
Σύγχρονες και ολοκληρωμένες τεχνικές διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας, διεπαφές, διάδραση και συστήματα στήριξης αποφάσεων 8
Σύνολο Γ’ Εξαμήνου 30

Δ’ Εξάμηνο
Μάθημα ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
Σύνολο Δ’ Εξαμήνου 30

===============

Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Master Thesis) των φοιτητών. Κάθε διδακτική (εξαμηνιαία) ενότητα θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα στα συμμετέχοντα τμήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και στο σύνολο οι τέσσερις ενότητες αντιστοιχούν με 120 ECTS. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα θα δίνονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, οι οποίες θα είναι επίσης οι γλώσσες διδασκαλίας, αλλά η γλώσσα στην οποία θα συνταχθεί η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να είναι είτε η ελληνική είτε η αγγλική γλώσσα.

6. Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών θα λαμβάνει χώρα στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας κάθε μαθήματος, με ευθύνη του συντονιστή του μαθήματος.

7. Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

8. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα αιθουσών των συμμετεχόντων Τμημάτων.

9. Η έναρξη και λήξη των μαθημάτων συμπίπτει με τα ακαδημαϊκά εξάμηνα του επισπεύδοντος Τμήματος.

10. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. είναι δυνατό να πραγματοποιείται διδασκαλία με μέσα εξ' αποστάσεως που δεν θα ξεπερνά το τριάντα πέντε τις εκατό (35%). Ειδικότερα, είναι δυνατό να πραγματοποιούνται διαλέξεις από δι-δάσκοντες εκτός ΑΠΘ μέσω τηλεδιάσκεψης