Βιβλιάριο υγείας

πρέπει να προσκομίσετε
-- Βεβαίωση φοίτησης στο ΠΡΟΜΕΣΙΠ
-- Ταυτότητα
-- Μικρή φωτογραφία
-- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είστε ασφαλισμένοι άμεσα ή έμμεσα σε άλλο ασφαλιστικό φορέα

στη γραμματεία του ΠΡΟΜΕΣΙΠ