Διαδικασία Εισαγωγής

Στις αρχές Μαΐου κάθε έτους με απόφαση της Ε.Δ.Ε. δημοσιεύεται επίσημη προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην προκήρυξη. Στην προκήρυξη αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο αριθμός εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, οι ημερομηνίες κατάθεσης
δικαιολογητικών και συνέντευξης καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησης.

Ο υποψήφιος υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.
α) Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Ελληνικού ΑΕΙ και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της αλλοδαπής (μόλις αυτά είναι διαθέσιμα).
γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας (εφόσον υφίσταται). Στο πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.
δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
ε) Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας με επιβεβαίωση του επιπέδου (Γ2/C2 ή Γ1/C1 ή Β2/Β2).

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που αναγνωρίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

στ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών που είναι υποχρεωτικά ο υποψήφιος μπορεί προαιρετικά να καταθέσει συμπληρωματικά τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα. Ανάτυπα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά - συνέδρια ή απόδειξη συμμετοχής σε Στρογγυλή Τράπεζα. Ο υποψήφιος είναι απαραίτητο να προσκομίσει μία φωτοτυπία της εργασίας ή της ανακοίνωσης ως εξής: το εξώφυλλο του περιοδικού ή των πρακτικών του συνεδρίου, τα περιεχόμενα και τις σχετικές σελίδες. Για να προσμετρήσουν στη βαθμολογία πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα τα παραπάνω αποδεικτικά.

β) Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών

γ) Συστατικές επιστολές

δ) Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης άλλης ξένης γλώσσας