3Δ επεξεργασία και απεικόνιση καρδιακών αγγείων

Περιγραφή: Μελέτη και ανάπτυξη αλγορίθμων για αντιστοίχηση μεταξύ ιατρικών εικόνων IVUS (Intravascular Ultrasound), αγγειογραφίας και 3Δ ανακατασκευής. Ανάπτυξη αλγορίθμων απεικόνισης 3Δ ανακατασκευής και αντίστοιχων διεπαφών.

Σημειώσεις: Απαιτούνται καλές γνώσεις προγραμματισμού. Το αποτέλεσμα θα αποτελέσει μέρος της ολοκληρωμένης εφαρμογής: "IVUS-ANGIO tool" http://mklab.iti.gr/ivus/. Σε συνεργασία με τη Β' Καρδιολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ (καθ. κ. Γιαννόγλου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του στα στοιχεία:
--------------------------------------------------------------------------
Δρ. Γιάννης Κομπατσιάρης
Ερευνητής Β'
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ
Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής - ΙΠΤΗΛ
6ο Χιλ. Οδού Χαριλάου – Θέρμης
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Tηλ: +30 2311257774, Fax: +30 2310474128
email : ikom@iti.gr WWW : http://mklab.iti.gr
--------------------------------------------------------------------------