Διαδικασία Εγγραφής

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επιτυχόντων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ιατρική Πληροφορική" (ΠΡΟΜΕΣΙΠ) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΔΠΜΣ, που θα πρέπει να κατατεθούν, είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΕΣΙΠ
1. Αίτηση εγγραφής στο ΠΡΟΜΕΣΙΠ
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (μαζί με την αστυνομική ταυτότητα)
3. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο
4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αγγλικής Γλώσσας επικυρωμένο σύμφωνα με την εγκύκλιο που έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο http://www.ydmed.gov.gr/?p=1271(Κατά την εγγραφή να προσκομίσετε και το πρωτότυπο πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας)
5. Η πρωτότυπη αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και έντυπα όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθησαν ηλεκτρονικά

Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.
https://www.med.auth.gr/sites/default/files/news-attachments/3387_b.pdf
https://www.med.auth.gr/sites/default/files/news-attachments/fek_2988_08...