Οντολογία για τη φαρμακευτική αγωγή

Επιβλέπων Ν. Μαγκλαβέρας

εφαρμογή σε συγκεκριμένη αγωγή, πχ διουρητικά για καρδιακή ανεπάρκεια