Ανάπτυξη μίας μεταμηχανής αναζήτησης πληροφορίας σε ιατρικές βάσεις γνώσης

Απαιτούμενες Γνώσεις: (πχ γλώσσα προγραμματισμού):
Τεχνολογίες
* Κωδικοποίηση κατά πχ. UMLS, ICD SNOMEDCT, MESH κλπ.
* Οντολογία

Επιβλέπων:
Ν. Μαγκλαβέρας

Περισσότερες Πληροφορίες:
Ανάπτυξη μίαςμεταμηχανής αναζήτησης πληροφορίας σε ιατρικές βάσεις γνώσης. Δημιουργώντας ένα μοντέλο γνώσης για μια συγκεκριμένη ασθένεια, θα γίνεται αναζήτηση σε ένα θέμα, θα ανακτάται η πληροφορία και θα συνδυάζεται.