Μορφολογική περιγραφή τριδιάστατων δομών του εγκεφάλου

Θεματικές Περιοχές: (πχ Επεξεργασία ιατρικής εικόνας):
Επεξεργασία ιατρικής εικόνας

Περιγραφή:

Η ανάγκη αναγνώρισης των επιπτώσεων διαφόρων ασθενειών στισ διάφορες δομές του εγκεφάλου απαιτεί την σε βάθος ανάλυση της μορφολογίας του σχήματος την υπο εξέτασης δομής και την μορφολογική συγκριση της σε βάθος χρόνου, ωστε να διαγνωστούν οι όποιες επιρροέσ της ασθένειας στην κάθε δομή. Για τον σκοπό αυτό χρεάζονται ικανα υπολογιστικά εργαλεία, που θα επιτρέπουν την πλήρη μορφολογική ανάλυση και περιγραφή εγκεφαλικών δομών.
Τεχνική προσέγγιση:
Η προτεινόμενη εργασία θα βασιστεί στον σφαιρικό μετασχηματισμό των κυματιδίων (spherical wavelets) και στην περαιτέρω στατιστική ανάλυση των συντελεστών του, ώστε να προκύψουν οι όποιες συσχετίσεις υπάρχουν μεταξύ των κύριων σχηματικών περιγραφέων (shape descriptors) που προκαλούν τις όποιες διαφοροποιήσεις στο σχήμα των δομών.

Απαιτούμενες Γνώσεις: (πχ γλώσσα προγραμματισμού):
matlab, C++

Επιβλέπων:
Πέτρος Δάρας, Νικόλαος Μαγκλαβέρας
Περισσότερες Πληροφορίες:
daras@iti.grzarpalas@iti.gr