ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 01/09/2018-31/08/2019