Διδακτικό Προσωπικό

  • Για την υλοποίηση του ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύδον Τμήμα), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανε-πιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 (Α ́114)
  • Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Κατά τον ορισμό των διδασκόντων αποδίδεται βαρύνουσα σημασία στην προηγούμενη εμπειρία τους σε διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες συναφείς με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
  • Η διδασκαλία μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. ανατίθεται σε μέλη Δ.Ε.Π. και άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ και των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων ή άλλων Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής, καθώς και ειδικοί επιστήμονες.
  • Επιπλέον η Ε.Δ.Ε. με απόφαση της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύ-ρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ή την αντίστοιχη Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε