Διδακτικό Προσωπικό

  • Στο Δ.Π.Μ.Σ. απασχολούνται μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/08.
  • Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.. Κατά τον ορισμό των διδασκόντων αποδίδεται βαρύνουσα σημασία στην προηγούμενη εμπειρία τους σε διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες συναφείς με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
  • Για τη διδασκαλία μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να καλούνται Καθηγητές και λέκτορες και άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ και των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων ή άλλων Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής, καθώς και ειδικοί επιστήμονες.
  • Μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθενται και σε επισκέπτες Καθηγητές, λέκτορες, Ερευνητές ή ειδικούς επιστήμονες με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3685/2008 και του άρθρου 26 παρ. 10 του Ν. 3549/2007.