ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ του ΔΠΜΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 47
Θεσσαλονίκη, 15-6-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» του Α.Π.Θ.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Πληροφορική» των Τμημάτων «Ιατρικής», «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» και «Πληροφορικής» του Α.Π.Θ. ανακοινώνει την εισαγωγή κατ’ ανώτερο όριο δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Ιατρικών Τμημάτων και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι ομοταγών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.

Η κατάθεση των αιτήσεων και των έντυπων δικαιολογητικών θα γίνει στη Γραμματεία του Εργαστηρίου H/Y, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής – Απεικονιστικών Τεχνολογιών του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. από 10 έως 17 Σεπτεμβρίου 2018, τις ώρες 9:00-12:00.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:
α) Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Ελληνικού ΑΕΙ και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της αλλοδαπής.
γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας (εφόσον υφίσταται). Στο πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να αναγράφεται και o ακριβής βαθμός του πτυχίου.
δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
ε) Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με επιβεβαίωση του επιπέδου.
στ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών που είναι υποχρεωτικά ο υποψήφιος μπορεί προαιρετικά να καταθέσει συμπληρωματικά τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα. Ανάτυπα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά – συνέδρια ή απόδειξη συμμετοχής σε Στρογγυλή Τράπεζα. Ο υποψήφιος είναι απαραίτητο να προσκομίσει μία φωτοτυπία της εργασίας ή της ανακοίνωσης ως εξής: το εξώφυλλο του περιοδικού ή των πρακτικών του συνεδρίου, τα περιεχόμενα και τις σχετικές σελίδες.
β) Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών
γ) Συστατικές επιστολές
δ) Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης άλλης ξένης γλώσσας.

Η γραπτή εξέταση θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε συνέντευξη στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2018 στο Α.Π.Θ.

Διευκρίνιση: Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο όσοι καταθέσουν εμπρόθεσμα και έγκυρα όλα τα δικαιολογητικά.
Τα κριτήρια για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι τα ακόλουθα: ο βαθμός γραπτών εξετάσεων, ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία 5 προπτυχιακών μαθημάτων συγγενών προς το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός που προκύπτει από τη συνέντευξη του υποψηφίου και η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα.

Πληροφορίες: τηλ. 2310-999272, fax 2310-999263
και στο Internet στη διεύθυνση: http://promesip.med.auth.gr
e-mail: promesip@med.auth.gr

Για την γραπτή εξέταση πληροφορίες http://promesip.med.auth.gr:1926/index.php?q=el/node/117

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
Αντώνιος Ομ. Αλετράς, Καθηγητής

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής
Αστέριος Καραγιάννης
Καθηγητής Παθολογίας