ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ του ΔΠΜΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 87
Θεσσαλονίκη, 3-5-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» του Α.Π.Θ.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Πληροφορική» των Τμημάτων Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή κατ’ ανώτερο όριο δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η έναρξη μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο του 2017.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Φυσικών και Μαθηματικών, καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα http://www1.med.auth.gr/dpmsmi/addform.asp από 6 μέχρι 19 Ιουνίου 2017.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο από άτομα που κατέχουν ήδη πτυχίο ή προσδοκούν ρεαλιστικά να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι την ημερομηνία των εξετάσεων.
Η κατάθεση των έντυπων δικαιολογητικών θα γίνει στη Γραμματεία του Εργαστηρίου H/Y, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής – Απεικονιστικών Τεχνολογιών του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2017 τις ώρες 10:00-13:00.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:
α) Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Ελληνικού ΑΕΙ και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της αλλοδαπής (μόλις αυτά είναι διαθέσιμα).
γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και o ακριβής βαθμός του πτυχίου.
δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
ε) Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με επιβεβαίωση του επιπέδου.
στ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών που είναι υποχρεωτικά ο υποψήφιος μπορεί προαιρετικά να καταθέσει συμπληρωματικά τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα. Ανάτυπα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά – συνέδρια ή απόδειξη συμμετοχής σε Στρογγυλή Τράπεζα. Ο υποψήφιος είναι απαραίτητο να προσκομίσει μία φωτοτυπία της εργασίας ή της ανακοίνωσης ως εξής: το εξώφυλλο του περιοδικού ή των πρακτικών του συνεδρίου, τα περιεχόμενα και τις σχετικές σελίδες.
β) Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών
γ) Συστατικές επιστολές
δ) Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης άλλης ξένης γλώσσας
Η γραπτή εξέταση θα διενεργηθεί την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 και στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε συνέντευξη στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2017 στο Α.Π.Θ..

Για την γραπτή εξέταση πληροφορίες http://promesip.med.auth.gr:1926/index.php?q=el/node/117

Διευκρίνιση: Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο όσοι καταθέσουν εμπρόθεσμα και έγκυρα όλα τα δικαιολογητικά.
Τα κριτήρια για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι τα ακόλουθα: ο βαθμός γραπτών εξετάσεων, ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία 5 προπτυχιακών μαθημάτων συγγενών προς το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός που προκύπτει από τη συνέντευξη του υποψηφίου και η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα.

Πληροφορίες: τηλ. 2310-999272, fax 2310-999263
και στο Internet στη διεύθυνση: http://promesip.med.auth.gr
e-mail: promesip@med.auth.gr