Οργάνωση

Γενικές διατάξεις

Τα Τμήματα: Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) - Επισπεύδον Τμήμα, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ιατρική Πληροφορική», με βάση τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διοίκηση του Δ.Π.Μ.Σ.
1. Όργανα διοίκησης του Δ.Π.Μ.Σ. είναι :
Α. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) που θα αποτελείται από εννέα (9) διδάσκοντες στο Δ.Π.Μ.Σ. (μέλη των Συνελεύσεων των συμμετεχόντων Τμημάτων) οι οποίοι θα ορίζονται από τις Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) των συμμετεχόντων Τμημάτων ως εξής :
- Τρείς (3) Καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.,
- Τρείς (3) Καθηγητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ
- Τρείς (3) Καθηγητές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ,

Β. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. εκλέγεται από την Ε.Δ.Ε. μεταξύ των μελών του και είναι βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού για λόγους εύρυθμης λειτουργίας και άμεσης συνεργασίας με την Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., θα πρέπει να προέρχεται από το επισπεύδον Τμήμα.

Γ. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. η οποία αποτελείται από καθηγητές και λέκτορες των συμμετεχόντων Τμημάτων τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και τα οποία ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.

2. Η Ε.Δ.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες του Ν. 3685/2008, ιδίως δε:
α) Καθορίζει τον χρόνο και εποπτεύει τη διεξαγωγή των εξετάσεων και συνεντεύξεων των υποψήφιων για την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ..
β) Επικυρώνει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων στο Δ.Π.Μ.Σ..
γ) Ορίζει τους επιβλέποντες για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή.
δ) Ορίζει τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών με πρόταση του επιβλέποντος Καθηγητή.
ε) Απονέμει τα μεταπτυχιακά διπλώματα.
στ) Αναθέτει τη διδασκαλία των μαθημάτων σε Καθηγητές και λέκτορες των συνεργαζόμενων στο Δ.Π.Μ.Σ. Τμημάτων Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ και άλλων Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής, καθώς και σε επισκέπτες Καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες.
4. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Ν. 3685/2008.
5. Η διοικητική υποστήριξη του προγράμματος θα γίνεται από την Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. με την υποστήριξη της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ.

H Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 αποτελείται από τους:

 • •Εκπρόσωποι από την Ιατρική Σχολή
  • Νικόλαος Μαγκλαβέρας, Καθηγητής ως Διευθυντής Σπουδών
  • Μαρία Αλμπάνη, Καθηγήτρια ως τακτικό μέλος
  • Ελένη Παπακωνσταντίνου, Αναπλ. Καθηγήτρια ως τακτικό μέλος
  • Κωνσταντίνος Χαΐτογλου, Καθηγητής ως αναπληρωματικό μέλος
  • Στέλλα Δούμα, Αναπλ. Καθηγήτρια ως αναπληρωματικό μέλος
 • •Εκπρόσωποι από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • Γεώργιος Σεργιάδης, Καθηγητής
  • Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης, Αναπλ. Καθηγητής
  • Αναστάσιος Ντελόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
 • •Εκπρόσωποι από το Τμήμα Πληροφορικής
  • Γεώργιος Παπαδημητρίου, Καθηγητής
  • Ελευθέριος Αγγελής, Αναπλ. Καθηγητής
  • Πέτρος Νικοπολιτίδης, Επίκ. Καθηγητής

Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

H Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 αποτελείται από τους:
• Εκπρόσωποι από την Ιατρική Σχολή
Νικόλαος Μαγκλαβέρας, Καθηγητής ως Διευθυντής Σπουδών
Ελένη Παπακωνσταντίνου, Αναπλ. Καθηγήτρια ως τακτικό μέλος
Φώτιος Τοπούζης, Αναπλ. Καθηγητής ως τακτικό μέλος
Γεώργιος Τζημαγιώργης, Αναπλ. Καθηγητής ως αναπληρωματικό μέλος
Μιχαήλ Δούμας, Επίκ. Καθηγητή ως αναπληρωματικό μέλος
• Εκπρόσωποι από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Γεώργιος Σεργιάδης, Καθηγητής
Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης, Αναπλ. Καθηγητής
Αναστάσιος Ντελόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
• Εκπρόσωποι από το Τμήμα Πληροφορικής
Γεώργιος Παπαδημητρίου, Καθηγητής
Ελευθέριος Αγγελής, Αναπλ. Καθηγητής
Πέτρος Νικοπολιτίδης, Επίκ. Καθηγητής
Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 αποτελείται από τους:
• Εκπρόσωποι από την Ιατρική Σχολή
Νικόλαος Μαγκλαβέρας, Καθηγητής ως Διευθυντής Σπουδών
Αργύριος Δούμας, Επίκ. Καθηγητής ως τακτικό μέλος
Ιωάννης Τσινόπουλος, Επίκ. Καθηγητής ως τακτικό μέλος
Απόστολος Τσάπας, Αναπλ. Καθηγητής ως αναπληρωματικό μέλος
Γεώργιος Τσουλφάς, Επίκ. Καθηγητής ως αναπληρωματικό μέλος
• Εκπρόσωποι από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης, Καθηγητής
Γεώργιος Παπανικολάου, Καθηγητής
Δημήτριος Κουγιουμτζής, Αναπλ. Καθηγητής
• Εκπρόσωποι από το Τμήμα Πληροφορικής
Γεώργιος Παπαδημητρίου, Καθηγητής
Ελευθέριος Αγγελής, Αναπλ. Καθηγητής
Πέτρος Νικοπολιτίδης, Επίκ. Καθηγητής
Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 αποτελείται από τους:
• Εκπρόσωποι από το Τμήμα Ιατρικής
Αφροδίτη Χαριτάντη-Κουρίδου, Καθηγήτρια ως τακτικό μέλος
Γεώργιος Γαρύφαλλος, Αν. Καθηγητής ως τακτικό μέλος
Κωνσταντίνος Τζιόμαλος, Επίκ. Καθηγητής ως τακτικό μέλος
Αστέριος Καραγιάννης, Καθηγητής ως αναπληρωματικό μέλος
Βασιλική Κωτούλα-Δημητριάδου, Αν. Καθηγήτρια ως αναπληρωματικό μέλος
Στυλιανή Φιδάνη, Αν Καθηγήτρια ως αναπληρωματικό μέλος
• Εκπρόσωποι από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πάγκαλος Γεώργιος, Καθηγητής
Παπανικολάου Γεώργιος, Καθηγητής
Κουγιουμτζής Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής
• Εκπρόσωποι από το Τμήμα Πληροφορικής
Αγγελής Ελευθέριος, Αναπλ. Καθηγητής (Διευθυντής Σπουδών)
Παπαδημητρίου Γεώργιος, Καθηγητής
Νικοπολιτίδης Πέτρος, Επίκ. Καθηγητής
Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.