Οργάνωση

Γενικές διατάξεις

Τα Τμήματα: Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) - Επισπεύδον Τμήμα, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επανιδρυμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ιατρική Πληροφορική», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α ́114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διοίκηση του Δ.Π.Μ.Σ.
Αρμόδια Όργανα για την διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

Ι. Η Σύγκλητος του ΑΠΘ για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του Δ.Π.Μ.Σ., και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

II. H Επταμελής Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 του ν. 4485/2017. Η Ε.Δ.Ε. θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ τα οποία θα ορίζονται από τις Συνελεύσεις των συμμετεχόντων Τμημάτων, κατ' αναλογία του αριθμού διδασκόντων στο Δ.Π.Μ.Σ., ως εξής:
- Τρία (3) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.
- Ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.
- Ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.
Στην Ε.Δ.Ε. συμμετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ., ένας από κάθε έτος, οι οποίοι εκλέγονται από τους φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. για ετήσια θητεία.
Η Ε.Δ.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες του ν. 4485/2017, ιδίως δε:
α) Ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.)
β) Κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. και αναθέτει τη διδασκαλία των μαθη-μάτων σε μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων στο Δ.Π.Μ.Σ. Τμημάτων Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ και άλλων Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής, καθώς και σε επισκέπτες Κα-θηγητές και ειδικούς επιστήμονες.
γ) Ορίζει τους επιβλέποντες για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή.
δ) Καθορίζει τον χρόνο και εποπτεύει τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων των υποψήφιων για την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ.
ε) Επικυρώνει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων στο Δ.Π.Μ.Σ.
στ) Απονέμει τα μεταπτυχιακά διπλώματα.
ζ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ του ν. 4485/2017.

III. Η Συντονιστική Επιτροπή (στο εξής Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των συμμετεχόντων Τμημάτων, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία, και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Δ.Π.Μ.Σ.

IV. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του ν. 4485/2017.

V. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋ-ποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8 ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8του ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. (άρθρο 45, παρ. 1γ). Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχεται από το Τμήμα Ιατρικής. Σε ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται για την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε., Διευθυντής αναλαμβάνει μέλος Δ.Ε.Π. από τα συμμετέχοντα Τμήματα.

VI. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του ν. 4485/2017).

Για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19 και 2019-20 :
• Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Πληροφορική» είναι ο κ. Αντώνιος Ομ. Αλετράς, , Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής
• Αναπληρωτής Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Πληροφορική» είναι ο κ. Πέτρος Νικοπολιτίδης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής.

H Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Πληροφορική» για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19 και 2019-20 αποτελείται από τους κ.κ.:
• Πέτρος Νικοπολιτίδης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής
• Αντώνιος Ομ. Αλετράς, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
• Ιωάννα Χουβαρδά, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής
• Δωροθέα Καπουκρανίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής
• Δημήτριος Κουγιουμτζής, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

H Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Πληροφορική» για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19 και 2019-20 αποτελείται από τους κ.κ.:
• Εκπρόσωποι από το Τμήμα Ιατρικής
Κωνσταντίνος Κούσκουρας, Επίκ.Καθηγητής
Ιωάννης Τσινόπουλος, Επίκ. Καθηγητής μέλος
Ιωάννα Χουβαρδά, Επίκ. Καθηγήτρια
• Εκπρόσωπος από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αναστάσιος Ντελόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
• Εκπρόσωπος από το Τμήμα Πληροφορικής
Πέτρος Νικοπολιτίδης, Αναπλ. Καθηγητής

Για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-21 και 2021-22 :
• Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Πληροφορική» είναι ο κ. Αντώνιος Ομ. Αλετράς, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής
• Αναπληρωτής Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Πληροφορική» είναι ο κ. Αναστάσιος Ντελόπουλος, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

H Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Πληροφορική» για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-21 και 2021-22 αποτελείται από τους κ.κ.:
• Αντώνιο Ομ. Αλετρά, Καθηγητή Τμήματος Ιατρικής
• Παναγιώτη Μπαμίδη, Καθηγητή Τμήματος Ιατρικής
• Ιωάννα Χουβαρδά, Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής
• Δημήτριο Κουγιουμτζή, Καθηγητή Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
• Πέτρο Νικοπολιτίδη, Αν. Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής

H Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Πληροφορική» για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-21 και 2021-22 αποτελείται από τους κ.κ.:
• Εκπρόσωποι από το Τμήμα Ιατρικής
Αλετράς Αντώνιος, Καθηγητής
Κούσκουρας Κωνσταντίνος, Επ. Καθηγητής
Χουβαρδά Ιωάννα, Επ. Καθηγήτρια
• Εκπρόσωπος από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ντελόπουλος Αναστάσιος, Αν. Καθηγητής
• Εκπρόσωπος από το Τμήμα Πληροφορικής
Νικοπολιτίδης Πέτρος, Αν. Καθηγητής