Προϋποθέσεις

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Ιατρικών Τμημάτων και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι ομοταγών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.

Κριτήρια επιλογής εισακτέων

Η επιλογή γίνεται από (Ειδική) Επιτροπή Επιλογής, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και μπορεί να είναι ίδια με την Συντονιστική Επιτροπή, με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1α του Ν. 3685/2008, ως εξής:
i. Η άριστη γνώση της Αγγλικής.
ii. Ο βαθμός πτυχίου.
iii. Η βαθμολογία 5 προπτυχιακών μαθημάτων συγγενών προς το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
iv. Ο βαθμός γραπτών εξετάσεων.
v. Ο βαθμός που προκύπτει από συνέντευξη του υποψηφίου.
vi. Η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα.

Τα κριτήρια αυτά μοριοποιούνται και συνυπολογίζονται με αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, για την ανάδειξη της τελικής βαθμολογίας του υποψηφίου ως ακολούθως:

i. Γνώση Αγγλικής ΜΔ x 2 = Κ1 όπου ΜΔ = Μόρια Διπλώματος
ii. Βαθμός πτυχίου ΒΠ x 2 = Κ2 όπου ΒΠ = Βαθμός Πτυχίου
iii. Προπτυχιακά ΜΟΠ x 1 = Κ3 όπου ΜΟΠ = Μέσος όρος Προπτυχιακών
iv. Γραπτές εξετάσεις ΒΓΕ x 3 = Κ4 όπου ΒΓΕ = Βαθμός Γραπτών Εξετάσεων
v. Συνέντευξη ΒΣ x 1,5 = Κ5 όπου ΒΣ = Βαθμός Συνέντευξης
vi. Ερευνητική
δραστηριότητα ΒΕΔ x 0,5 = Κ6 όπου ΒΕΔ = Βαθμός αξιολόγησης
Ερευν. Δραστηριότητας
Το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος προκύπτει από το άθροισμα Κ1+Κ2+Κ3+Κ4+Κ5+Κ6
Η προφορική συνέντευξη, διεξάγεται στο ΑΠΘ από την (Ειδική) Επιτροπή Επιλογής Καθηγητών των συνεργαζόμενων Τμημάτων, συγκροτούμενη με απόφαση της Ε.Δ.Ε..

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος.