Προκήρυξη Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής των Τμημάτων Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή κατ’ ανώτερο όριο 15 μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Η έναρξη του ΔΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2014.
Στο ΔΠΜΣ Ιατρικής Πληροφορικής γίνονται δεκτοί:
α) Πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Φυσικής και Μαθηματικών της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής.
β) Απόφοιτοι Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αλλοδαπής από θετικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις, σε ποσοστό επί των εισαγομένων φοιτητών καθοριζόμενου από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), και για τους οποίους η απόκτηση του ΜΔΕ ή και του ΔΔ δε συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του Παν/κού ή Πολυτεχνικού Τμήματος. Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό γίνονται κατ’ αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τμημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Υπότροφοι Ι.Κ.Υ. (χωρίς εξετάσεις).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα http://www1.med.auth.gr/dpmsmi/addform.asp από 2 μέχρι 13 Ιουνίου 2014.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο από άτομα που κατέχουν ήδη πτυχίο ή προσδοκούν ρεαλιστικά να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι την ημερομηνία των εξετάσεων.
Η κατάθεση των έντυπων δικαιολογητικών θα γίνει στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2014 τις ώρες 10:00-13:00. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:
• Αντίγραφο πτυχίου
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
• Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα
• Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας
• Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια (σχετικά με την κατεύθυνση)
Η γραπτή εξέταση θα διενεργηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 και στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε συνέντευξη στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη.
Διευκρίνιση: Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο όσοι καταθέσουν εμπρόθεσμα και έγκυρα όλα τα δικαιολογητικά.
Τα κριτήρια για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι τα ακόλουθα: ο βαθμός γραπτών εξετάσεων, ο γενικός βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία 5 προπτυχιακών μαθημάτων συγγενών προς το αντικείμενο, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η συνέντευξη του υποψηφίου και η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα.
Πληροφορίες: τηλ. 2310-999272, fax 2310-999263
και στο Internet στη διεύθυνση: http://promesip.med.auth.gr
e-mail: promesip@med.auth.gr
Υπεύθυνος του ΔΠΜΣ είναι ο κ. Νικόλαος Μαγκλαβέρας, Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://www1.med.auth.gr/gram/docs/Plirofories_Promesip_5-5-2014.pdf
http://www1.med.auth.gr/gram/docs/promesip_afisaki_5-5-2014.TIF