Ο κύκλος ΜΔΕ

Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνο για σοβαρούς λόγους.
2. Τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσει κατά εξάμηνο κάθε φοιτητής/φοιτήτρια καθορίζονται από το οικείο Πρόγραμμα Μαθημάτων.
3. Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών δύνανται να αναπροσαρμόζονται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. με έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) ανάλογα με τις ανάγκες επικαιροποίησης του προγράμματος και τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις. Το πρόγραμμα δύναται να εκτελείται εν μέρει ή εν όλω στην Αγγλική γλώσσα. Η διάρκεια των μαθημάτων είναι μέχρι 13 εβδομάδες.
4. Τον Ιούνιο κάθε έτους η Ε.Δ.Ε. αναθέτει σε Καθηγητές και λέκτορες μέλη του συγκεκριμένου Δ.Π.Μ.Σ., τα μαθήματα εκείνα που θα διδάξουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
5. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από τέσσερα εξάμηνα. Τα μαθήματα, οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECTS είναι τα εξής:

===============
Α’ Εξάμηνο
Μάθημα ECTS
Λειτουργική μορφολογία συστημάτων του οργανισμού 7,5
Συστημική Φυσιολογία 7,5
Μαθηματικές και προγραμματιστικές τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμός πληροφορικών ιατρικών συστημάτων 15
Σύνολο Α’ Εξαμήνου 30

Β’ Εξάμηνο
Μάθημα ECTS
Βιοϊατρικά δεδομένα και εφαρμογές – βιοπληροφορική 7,5
Επεξεργασία ιατρικών σημάτων 7,5
Επεξεργασία ιατρικής εικόνας 7,5
Δίκτυα και διαδίκτυα 7,5
Σύνολο Β’ Εξαμήνου 30

Γ’ Εξάμηνο
Μάθημα ECTS
Προσομοίωση Βιολογικών Συστημάτων 6
Τεχνολογία και πρότυπα ιατρικών συσκευών και δεδομένων 8
Εφαρμογές τηλεματικής στην ιατρική 8
Σύγχρονες και ολοκληρωμένες τεχνικές διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας, διεπαφές, διάδραση και συστήματα στήριξης αποφάσεων 8
Σύνολο Γ’ Εξαμήνου 30

Δ’ Εξάμηνο
Μάθημα ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
Σύνολο Δ’ Εξαμήνου 30

===============

Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Master Thesis) των φοιτητών. Κάθε διδακτική (εξαμηνιαία) ενότητα θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα στα συμμετέχοντα τμήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και στο σύνολο οι τέσσερις ενότητες αντιστοιχούν με 120 ECTS.
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα θα δίνονται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, οι οποίες θα είναι επίσης οι γλώσσες διδασκαλίας, αλλά η γλώσσα στην οποία θα συνταχθεί η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να είναι είτε η Ελληνική είτε η Αγγλική γλώσσα.
6. Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών θα λαμβάνει χώρα στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας κάθε μαθήματος, με ευθύνη του συντονιστή του μαθήματος.
7. Για τη λειτουργία του κοινού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.