Ηλ. Πηγές και υπηρεσίες

HEAL-LINK (ηλεκτρονικές πηγές)
http://www.heal-link.gr/

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΘ
http://www.lib.auth.gr/

Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΔ)
http://noc.auth.gr/

ΚΥΤΠ - Κέντρο Υποστήριξης
Τεχνολογιών Πληροφορικής
http://web.itc.auth.gr/