Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

1. Η διαδικασία εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αρχίζει με την ανάθεση του θέματος από τον/ην επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/ήτρια, Λέκτορα, Ερευνητή στο τέλος του τρίτου εξαμήνου σπουδών και την ανακοίνωση του θέματος στην Ε.Δ.Ε.. Το θέμα αυτό εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο μεταπτυχιακών θεμάτων που τηρείται στην Γραμματεία. Στον κατάλογο αυτόν περιλαμβάνεται απαραιτήτως το όνομα του υποψηφίου, ο/η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/ήτρια, η ημερομηνία της ανακοίνωσης της Ε.Δ.Ε. και η ημερομηνία λήξης της διαδικασίας είτε με αποδοχή είτε με απόρριψη.
2. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος ενός υποψηφίου, παρά μόνο με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/ήτριας. Αλλαγή θέματος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο για παράταση των προθεσμιών.
3. Όταν περατωθεί η σύνταξη της διπλωματικής εργασίας, υποβάλλεται σε 3 αντίτυπα στην Ε.Δ.Ε., με σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/ήτριας ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για να εισαχθεί προς κρίση.
4. Στην πρώτη μετά την υποβολή της διπλωματικής εργασίας Συνεδρίαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία μετέχει ο/η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/ήτρια και άλλοι δύο μέλη (Καθηγητές, λέκτορες, Ερευνητές), από εκείνα που έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις εξεταστικές επιτροπές σύμφωνα με το Νόμο. Ο ορισμός των άλλων μελών γίνεται μετά από πρόταση του επιβλέποντα Καθηγητή.
5. Για την τελική κρίση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του υποψηφίου, η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή καλεί αυτόν σε δημόσια παρουσίαση επί του θέματος της εργασίας του, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι μία ώρα. Η πρόσκληση και ανακοίνωση για τη δημόσια εξέταση των υποψηφίων απευθύνεται από το Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα Καθηγητή, ο οποίος φροντίζει να συντονίσει τη διαδικασία στην οποία προεδρεύει.