Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων του Α ́, Β ́ και Γ ́ Εξαμήνου, η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων.
Μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, ανακοινώνονται σε Συνεδρίαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία μετέχει ο/η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/ήτρια και άλλοι δύο μέλη (μέλη ΔΕ.Π., Ερευνητές), από εκείνα που έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις εξεταστικές επιτροπές σύμφωνα με το νόμο. Το θέμα αυτό εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο μεταπτυχιακών θεμάτων που τηρείται στην Γραμματεία. Στον κατάλογο αυτόν περιλαμβάνεται απαραιτήτως το όνομα του υποψηφίου, ο/η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/ήτρια, τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και η ημε-ρομηνία της ανακοίνωσης στην Ε.Δ.Ε.

2. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος ενός υποψηφίου, παρά μόνο με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/ήτριας. Αλλαγή θέματος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο για παράταση των προθεσμιών.

3. Όταν περατωθεί η σύνταξη της διπλωματικής εργασίας, υποβάλλεται σε 3 αντίτυπα στην Ε.Δ.Ε., με σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/ήτριας ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για να εισαχθεί προς κρίση.
Αυτό ερμηνεύεται ως εξής:
Ένα (1) έντυπο αντίτυπο και ένα (1) CD υποβάλλεται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Πληροφορική», και ένα (1) CD υποβάλλεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ.

4. Για την τελική κρίση και βαθμολόγηση της μετα-πτυχιακής διπλωματικής εργασίας του υποψηφίου, η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή καλεί αυτόν σε δημόσια παρουσίαση επί του θέματος της εργασίας του, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι μία ώρα. Η πρόσκληση και ανακοίνωση για τη δημόσια εξέταση των υποψηφίων απευθύνεται από το Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα Καθηγητή, ο οποίος φροντίζει να συντονίσει τη διαδικασία στην οποία προεδρεύει.

5. Πριν την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι η εργασία είναι πλήρως συμβατή με το άρθρου 14 του παρόντος κανονισμού.

6. Η ανάληψη διπλωματικής εργασίας θα γίνεται το αργότερο μέχρι την δεύτερη εβδομάδα του Δ ́ εξαμήνου (εαρινού εξαμήνου).

7. Σε περίπτωση που χορηγηθεί σε μεταπτυχιακό φοι-τητή παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Ε.Δ.Ε. ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου (Σεπτέμβριο) και στην αρχή του εαρινού εξαμήνου (Φεβρουάριο) να παραδώσει έκθεση προόδου της διπλωματικής του εργασίας και ταυτόχρονα εισήγηση του επιβλέποντα του για την πρόοδο της διπλωματικής εργασίας του.