Φοίτηση

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Ο φοιτητής «πλήρους» φοίτησης υποχρεούται να παρακολουθήσει κάθε εξά-μηνο μαθήματα που συμπληρώνουν 30 ECTS. Οι παρακολουθήσεις μαθημάτων και λοιπών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτικές και δεν δύναται να υπάρχουν απουσίες πέραν του 20%, αν δε αυτό δεν τηρηθεί ο φοιτητής διαγράφεται.
Αυτό ερμηνεύεται ως εξής:
Επιτρεπτό όριο απουσιών ανά μάθημα για να συμμετέχει ο μεταπτυχιακός φοιτητής του ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» στις εξετάσεις εξαμήνου και να βαθμολογηθεί: Σε κάθε μάθημα επιτρέπεται το μέγιστο

Α) 1 (μία) δικαιολογημένη απουσία και 1 (μία) αδικαιολόγητη απουσία ή
Β) 2 (δύο) δικαιολογημένες απουσίες.

Διευκρινίζεται ότι ο όρος «απουσία» αναφέρεται σε ένα εβδομαδιαίο μάθημα. Δεν υπάρχει δυνατότητα δικαιολόγησης περαιτέρω απουσιών για κανένα λόγο. Σε περίπτωση περισσότερων απουσιών θα θεωρείται ότι ο φοιτητής ή η φοιτήτρια έχει αποτύχει στο μάθημα κάτι που συνεπάγεται διαγραφή του φοιτητή από το ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική». Αν για παράδειγμα το μάθημα είναι ένα δίωρο την εβδομάδα, επιτρέπεται να απουσιάσει ο φοιτητής μία φορά (ένα δίωρο) αδικαιολόγητα και μία φορά (ένα δίωρο) δικαιολογημένα με βεβαίωση ασθένειας από ιατρό.Ή μπορεί να δικαιολογήσει και τις δύο φορές που απουσίασε με βεβαίωση ιατρού. Αν τα παραπάνω δεν τηρηθούν ο φοιτητής διαγράφεται. Οι φοιτητές σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, περνούν από επανεξέταση πριν την αρχή του επόμενου εξαμήνου, σύμφωνα με την παρ. 10, η δε απόρριψη τους και στην επανεξέταση σε ένα μάθημα σημαίνει την διαγραφή τους από το Δ.Π.Μ.Σ. Το σύνολο των ECTS για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120

Αναστολή φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορηγείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. αναστολή της φοίτησης για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δυο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Μετά τη λήξη της αναστολής φοίτησης ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ. στα οποία δεν έχει αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή φοίτησής του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος λαμβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επανέλθει στη φοίτηση του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή.

Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Ε.Δ.Ε.