Φοίτηση

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα. Ο φοιτητής/φοιτήτρια υποχρεούται να παρακολουθήσει κάθε εξάμηνο μαθήματα που συμπληρώνουν 30 ECTS. Οι παρακολουθήσεις μαθημάτων και λοιπών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτικές και δεν δύναται να υπάρχουν απουσίες πέραν του 20%, αν δε αυτό δεν τηρηθεί ο φοιτητής διαγράφεται. Οι φοιτητές σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, περνούν από επανεξέταση πριν την αρχή του επόμενου εξαμήνου, η δε απόρριψη τους και στην επανεξέταση σε ένα μάθημα σημαίνει την διαγραφή τους από το Δ.Π.Μ.Σ. Το σύνολο των ECTS για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120.

Αναστολή φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορηγείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. αναστολή της φοίτησης για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν υπολογίζεται στη συνολική χρονική διάρκεια της φοίτησης.
2. Μετά τη λήξη της αναστολής φοίτησης ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ. στα οποία δεν έχει αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή φοίτησής του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος λαμβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επανέλθει στη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή.
3. Σύμφωνα με το ΦΕΚ είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή και ο χρόνος φοίτησης. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. σε περιπτώσεις που αφορούν λόγους υγείας και στρατολογικούς είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά ένα επιπλέον εξάμηνο ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.