Γνωστικά αντικείμενα στις εισαγωγικές εξετάσεις

Εξεταστέα ύλη (υπό μορφή γνωστικών αντικειμένων)
Οι υποψήφιοι θα κληθούν να εξετασθούν σε θέματα τα οποία αναφέρονται στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα .

Υποψήφιοι που προέρχονται από τις ιατρικές επιστήμες:

- Συστημική Φυσιολογία
Οργάνωση του ανθρωπίνου σώματος Συστήματα σε επίπεδο χημικό, κυτταρικό και ιστών. Συστήματα ελέγχου των φυσιολογικών λειτουργιών. Νευρικό, μυοσκελετικό, ενδοκρινικό, ειδικά συστήματα. Συστήματα συντήρησης των λειτουργιών του ανθρωπίνου σώματος: καρδιοαγγειακό, ανοσολογικό, αναπνευστικό, πεπτικό κ.λπ. Μεταβολισμός, ομοιόσταση, ηλεκτρολυτική δυναμική μεμβρανών
- Ιατρική Πληροφορική ( Ιατρική Πληροφορική Ι , Ιατρική Πληροφορική Ι I )
Βασικές έννοιες αρχιτεκτονικής Η/Υ. Αριθμητικά συστήματα και δυαδική παράσταση πληροφοριών - κώδικες. Αλγόριθμοι και λογικά διαγράμματα. Επικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών. Διαδίκτυο, χρήση και εφαρμογές.. Ιατρικές πληροφορίες και συστήματα διαχείρισης. Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος και φάκελος υγείας. Τηλεϊατρική και παροχή ιατρικής φροντίδας, Συστήματα στήριξης απόφασης. Διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Τηλεματική στην ιατρική εκπαίδευση
- Βιοστατιστική - Μεθοδολογία Έρευνας
Θεωρία σφαλμάτων. Συναρτήσεις κατανομών. Πιθανότητες. Στατιστικές μέθοδοι (descriptive statistics, regression, correlation). Έλεγχος υποθέσεων, παραμετρικές και μη παραμετρικές δοκιμασίες. Γραφήματα και παράσταση αποτελεσμάτων

Υποψήφιοι που προέρχονται από τις θετικές επιστήμες:

- Ανώτερα Μαθηματικά
Σύνολα και υποσύνολα. Εξισώσεις και συστήματα εξισώσεων. Συναρτήσεις μιας και περισσοτέρων μεταβλητών, όρια και συνέχεια. Μιγαδικοί αριθμοί. Διανύσματα. Συναρτήσεις σημείων και πεδίων. Παράγωγοι και μερικές παράγωγοι, γεωμετρική και φυσική σημασία, εφαρμογές. Πράξεις επί διανυσμάτων και συναρτήσεων, τελεστές. Ολοκληρώματα. Διαφορικές εξισώσεις. Γραμμική Άλγεβρα.
- Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα – Ψηφιακά Κυκλώματα
Σήματα και συστήματα μεταφοράς πληροφοριών. Διαμόρφωση σημάτων και εύρος συχνοτήτων (bandwidth). Ενσύρματη και ασύρματη μεταφορά σημάτων. Ασύρματες επικοινωνίες. Ψηφιακές επικοινωνίες .Δίκτυα επικοινωνίας Η/Υ και διαδίκτυο.
- Αρχιτεκτονική και Προγραμματισμός Η/Υ
Ανάλυση και σύνθεση συστημάτων. Δομημένος προγραμματισμός. Βάσεις δεδομένων. Αρχές υλοποίησης εφαρμογών (Interpreting, compiling, linking). Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Λειτουργικά συστήματα. Γλώσσες προγραμματισμού – αρχές
Σε όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται βασικές έννοιες και ορισμοί καθώς και βασικές εφαρμογές και παραδείγματα εφαρμογών.

Στις εξετάσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων δεν υπάρχει συγκεκριμένη ύλη. Αφορά στην ύλη που αναφέρεται στις θεματικές κατευθύνσεις.