Διαδικασία Εισαγωγής

Διαδικασία Αίτησης Υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 από 10 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Υποβολή αιτήσεων και κατάθεση έντυπων δικαιολογητικών (πτυχίο, αναλυτική βαθμολογία, καθώς και αντίγραφα τυχόν εργασιών του. π.χ. Διπλωματική εργασία, εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων κ.λ.π.)

10-17 Σεπτεμβρίου, ώρες 9:00-12:00
στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ.

Yποβολή αίτησης δικαιολογητικών

Tα έντυπα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών, του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., τηλ. 2310 999272.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, για τη δική τους εξυπηρέτηση, να προσέρχονται στο γραφείο κατά τις αναφερόμενες ώρες υποδοχής.

Ο υποψήφιος υποβάλλει τον Σεπτέμβριο πριν τις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Ελληνικού ΑΕΙ και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της αλλοδαπής (μόλις αυτά είναι διαθέσιμα).

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και o ακριβής βαθμός του πτυχίου.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

ε) Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με επιβεβαίωση του επιπέδου (Γ2/C2 ή Γ1/C1).
Η άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. Πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, η άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2 ή Γ1/C1) αποδεικνύεται και με τα εξής πιστοποιητικά:
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6,5 και άνω.
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή
• οποιοσδήποτε άλλος τρόπος απόδειξης της γλωσσομάθειας όπως ο Νόμος ορίζει (προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια, υπήκοοι χωρών όπου ομιλείται η Αγγλική γλώσσα κ.λ.π.).

στ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών που είναι υποχρεωτικά ο υποψήφιος μπορεί προαιρετικά να καταθέσει συμπληρωματικά τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα. Ανάτυπα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά – συνέδρια ή απόδειξη συμμετοχής σε Στρογγυλή Τράπεζα. Ο υποψήφιος είναι απαραίτητο να προσκομίσει μία φωτοτυπία της εργασίας ή της ανακοίνωσης ως εξής: το εξώφυλλο του περιοδικού ή των πρακτικών του συνεδρίου, τα περιεχόμενα και τις σχετικές σελίδες.
β) Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών
γ) Συστατικές επιστολές
δ) Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης άλλης ξένης γλώσσας

Εξετάσεις

  • Η γραπτή εξέταση διενεργείται το Σεπτέμβρίο, στο Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη σε ώρες που θα δηλώσουν την ημέρα των γραπτών εξετάσεων.

    Την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και στυλό. Η προσέλευση στα αμφιθέατρα θα γίνεται 30' πριν την έναρξη των εξετάσεων.

    Σε περίπτωση αποτυχίας, οι υποψήφιοι μπορούν να αποσύρουν τα δικαιολογητικά τους από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο.

  • Η έναρξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται τον Οκτώβριο, αφού προηγηθεί η διαδικασία εγγραφής .
  •  

Εξεταστέα ύλη (υπό μορφή γνωστικών αντικειμένων)
Οι υποψήφιοι θα κληθούν να εξετασθούν σε θέματα τα οποία αναφέρονται σε γνωστικά αντικείμενα όπως αναφέρονται εδώ:
http://promesip.med.auth.gr:1926/index.php?q=el/node/117.


Στις εξετάσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων δεν υπάρχει συγκεκριμένη ύλη. Αφορά στην ύλη που αναφέρεται στις θεματικές κατευθύνσεις.